Omgevingscommunicatie

Koningin Maximabrug

Koningin Maximabrug

Als lid van het Tenderteam van Mobilis/Van Gelder/Hollandia schreef ik mee aan het onderdeel ‘Omgeving’ van het tenderdocument voor de Design & Construct aanbesteding van de Maximabrug in Alphen aan den Rijn. In augustus 2015 werd de tender door de bouwpartners gewonnen. Hierna ben ik als omgevingsmanager van de Maximabrug betrokken gebleven. Het werk wordt eind 2016 opgeleverd.

Mijn rol

De brug over de Oude Rijn heeft een geschiedenis van verhitte discussie over of en waar de verbinding zou moeten komen. Na 40 jaar gaf de Raad van State uitsluitsel: de brug kon worden gebouwd. Hiermee was de weerstand nog niet weggenomen. Daarom ben ik direct gestart met het opbouwen van een relatie met de omgeving en de omgeving betrokken bij de uitwerking van het aanbiedingsontwerp. Over het ontwerp en de uitvoering is nauw overleg geweest met partijen als de Fietsersbond en Archeologievereniging. Het heeft geholpen het definitief ontwerp aan te scherpen en goodwill te krijgen.

Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor de omgevings- en externe communicatie. Ik werk samen met projectleiders, uitvoerders en adviseurs Vergunningen en Kabels en Leidingen. In een D&C constructie zijn de bouwpartners trekker van het omgevingsmanagement, vanzelfsprekend is er structurele afstemming met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Klik op het plaatje voor een filmpje, meer op www.maximabrug.nl 

Heb jij een met weerstand omgeven project? Weten hoe hij fans van jouw project creëert? Ik deel graag mijn ervaringen met je.

Flevokust Lelystad

Flevokust is de toekomstige overslaghaven in Lelystad. Door de verschillende belangen die speelden was het een complex project.

Zo willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bedrijven binden en ruimte scheppen voor nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen. De rijksoverheid wil dat op korte termijn alle AEC bodemassen (restafval van afvalenergiecentrales) in het land zijn gezuiverd en duurzaam worden toegepast. Voor het ophogen van het haventerrein is enorm veel zand nodig. Schone AEC bodemassen zouden een prima alternatief zijn voor schaars wordend zand. Biologische tuinders in de directe omgeving van de haven willen uiteraard geen schade ondervinden van de haven.  Zij zien liever geen haventerrein dat met AEC bodemassen is opgehoogd, ook al zijn de assen schoon. Meer vervoer over water en minder over de weg is de wens van het bedrijfsleven en de overheid, het bespaart kosten en is beter voor het milieu. Kortom: verschillende belangen en doelen binnen één project.

Mijn rol
Voor Haven Amsterdam, gemeente Lelystad en provincie Flevoland maakte ik een strategisch communicatieplan. Strategische uitgangspunten waren onafhankelijk informatie en educatie (o.a. door TU), nauw overleg met direct belanghebbenden (o.a. klankbord met agrarisch ondernemers, stakeholdermeetings) en transparantie (toegankelijke informatie en helderheid over procedures).  Het eerste deel van het proces heb ik communicatief begeleid o.a. interne kennissessies, presentaties voor gemeenteraad en provinciale staten, persconferentie, informatiebijeenkomsten en -materialen.

Klik op de beelden voor een publieksfilm.  www.lelystad.nl/flevokust

 

Platform Duurzame Energy Fryslân

Platform Duurzame Energy Fryslân

Platform Duurzame Energy Fryslân is een samenwerkingsverband van mensen die meer windenergie willen in Friesland met minder molens. Een opgave die niet altijd even makkelijk is. Voor het platform schreef ik het strategisch communicatieplan. Om input te krijgen voor een gedragen en uitvoerbaar plan organiseerde ik twee communicatie en strategie workshops voor het bestuur en medewerkers.

Windpark Drentse Monden

Windpark Drentse Monden

Windpark Drenste Monden is een initiatief van 120 lokale agrariërs en Raedthuys Windenergie. Het park wordt gerealiseerd in de gemeente Borger-Odoorn. De plannen voor het park zijn niet onomstreden. Bij een dergelijk explosief project is een heldere strategische lijn die door de partijen wordt vastgehouden essentieel. Open staan voor de omgeving, waar mogelijk plannen aanscherpen zodat velen zich er alsnog in kunnen vinden en vooral een lange adem zijn nodig om een windpark te ontwikkelen.

Voor de initiatiefnemers schreef ik een strategisch communicatieplan. Om een gedragen en een uitvoerbaar communicatieplan te kunnen maken organiseerde ik vooraf twee workshops communicatie & strategie voor het bestuur en enkele leden. Op basis van de nieuwe strategie is de website geactualiseerd en nieuwe communicatiemiddelen gemaakt. En niet onbelangrijk: participatie door de omgeving is een van de pijlers van het windpark geworden.

Wil je weten hoe ik opdrachtgevers betrek bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie? Bel of mail mij gerust.

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder kan jaarlijks zo’n 900.000 mensen voorzien van hun dagelijkse energie. Hiermee is het één van de meest productieve windparken van Europa. Het realiseren van een windpark gaat niet van vandaag op morgen. Het vergt een enorme voorbereidingstijd met onderzoeken, verschillende procedures, afstemming en overleg met vele partijen. Bovendien opereren windprojecten in een gepolariseerde omgeving. Communicatie is één van de succes- én faalfactoren bij dergelijk complexe projecten.

De stuurgroep  NOP bestaande uit de ministeries van EL&I en I&M, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en het samenwerkingsverband van lokale agrarisch ondernemers wilden het park positief positioneren, de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en een soepel verlopend besluitvormingstraject.

Mijn rol
Als communicatiemanager van het windpark was ik verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie, procescommunicatie, persbenadering, marketingcommunicatie en events. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en evenementen en het begeleiden van belevingsonderzoeken van onder andere uitvoerende activiteiten. Als manager werkte ik met een team van communicatiemedewerkers vanuit Beaumont Communicatie en medewerkers van de provincie en de ministeries.

Ook begeleide ik de communicatie rond de procedures in samenwerking met Bureau Energieprojecten van min. EL&I tot en met de Raad van State. Inmiddels is de bouw van het windpark  in volle gang. Het volledige windpark wordt  in 2015 opgeleverd.

www.windparknoordoostpolder.nl