Werkateliers Wind op Land

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Om ruimte te bieden aan grootschalige windparken maakte de overheid een Structuurvisie Wind op Land mede met input van lagere en andere overheden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde Energy FFWD in verschillende regio’s werkateliers voor gemeenten, provincies, uitvoeringsorganen en andere ministeries. Het doel was het ophalen van randvoorwaarden, wensen en aandachtspunten voor de structuurvisie om uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen visie te maken.

Mijn rol
In het projectteam was ik mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van een participatietraject, de procesvoorbereiding, de organisatie en begeleiding van de werksessies en de publieke terugkoppeling van de resultaten. In de vastgestelde structuurvisie zijn 11 gebieden aangewezen waar grootschalige parken zijn toegestaan. Rijk en provincies zijn het inmiddels ook eens geworden over de plaatsing van 6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij. Dit betekent dat er buiten deze gebieden nog veel kleine windprojecten komen. www.struuctuurvisie-windopland.nl