Participatie

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter

Haar jaarlijkse partnerbijeenkomst met de RvC, Huurdersvereniging, OR, RvA en het managementteam wil woningcorporatie Wooninc meer inhoud geven. Mij is gevraagd om de bijeenkomst voor te zitten en om een inhoudelijk voorstel te doen om in een ontspannen sfeer stil gestaan kon worden bij actuele thema’s.

Aan de hand van vragen gericht op een terug- en vooruitblik discussieerden de deelnemers over successen, trends en ambities. Door de gekozen werkwijze, staand tekenden en schetsend met elkaar te discussiëren ontstond een informele en ontspannen sfeer zonder dat inhoud verloren ging in ‘te veel gezelligheid’ . De bijeenkomst werd door een illustrator live samengevat.

Je kunt mij inhuren als gespreksleider. Voor een succesvolle bijeenkomst denk ik graag met je mee over de opzet en werkwijze. 

Koningin Maximabrug

Koningin Maximabrug

Als lid van het Tenderteam van Mobilis/Van Gelder/Hollandia schreef ik mee aan het onderdeel ‘Omgeving’ van het tenderdocument voor de Design & Construct aanbesteding van de Maximabrug in Alphen aan den Rijn. In augustus 2015 werd de tender door de bouwpartners gewonnen. Hierna ben ik als omgevingsmanager van de Maximabrug betrokken gebleven. Het werk wordt eind 2016 opgeleverd.

Mijn rol

De brug over de Oude Rijn heeft een geschiedenis van verhitte discussie over of en waar de verbinding zou moeten komen. Na 40 jaar gaf de Raad van State uitsluitsel: de brug kon worden gebouwd. Hiermee was de weerstand nog niet weggenomen. Daarom ben ik direct gestart met het opbouwen van een relatie met de omgeving en de omgeving betrokken bij de uitwerking van het aanbiedingsontwerp. Over het ontwerp en de uitvoering is nauw overleg geweest met partijen als de Fietsersbond en Archeologievereniging. Het heeft geholpen het definitief ontwerp aan te scherpen en goodwill te krijgen.

Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor de omgevings- en externe communicatie. Ik werk samen met projectleiders, uitvoerders en adviseurs Vergunningen en Kabels en Leidingen. In een D&C constructie zijn de bouwpartners trekker van het omgevingsmanagement, vanzelfsprekend is er structurele afstemming met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Klik op het plaatje voor een filmpje, meer op www.maximabrug.nl 

Heb jij een met weerstand omgeven project? Weten hoe hij fans van jouw project creëert? Ik deel graag mijn ervaringen met je.

Co-creatie Rotterdam Hoboken

Hoboken in het centrum van Rotterdam werd door de gemeente aangewezen als één van de VIP-herontwikkelingsgebieden. Hoboken moet in 2030 een aantrekkelijk stadsdeel zijn met een internationale uitstraling, waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Om deze ambitie waar te maken zijn partners in de stad nodig. De vraag is: hoe dit te organiseren en 36 partijen te commiteren?

Mijn rol
In nauwe samenwerking met de projectleider ontwierp ik een open planproces waarin alle betrokken partijen in co-creatie een gebiedsvisie konden maken inclusief een uitvoeringsagenda. Ik begeleidde het participatieproces en maakte hiervoor het werkmateriaal in overleg met professionals zoals architecten en stedenbouwkundigen. Ook verzorgde ik de interne- en externe communicatie en was verantwoordelijk voor de productie en eindredactie van het visieboek Rotterdam Hoboken 2030.

Tijdens een Charrette (twee meerdaagse werkconferenties en drie werkateliers) maakten ruim 200 vertegenwoordigers van 36 partijen, waaronder Kunsthal, NAI, corporaties, ondernemers, ontwikkelaars, bewoners, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum, met elkaar de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Het participatieproces duurde ongeveer een jaar. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten van de gebiedsvisie in uitvoering.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/Beaumont Communicatie.

Interesse in nieuwe participatievormen? Ik help je graag bij het ontwerpen van een passend en succesvol participatieproces. 

http://www.rotterdam.nl/rotterdamhoboken

 

Pal voor Palenstein

Bewoners zelf initiatieven laten bedenken die zij ook zelf uitvoeren is het idee achter Pal voor Palenstein van de gemeente Zoetermeer. Het doel is meer buurtbetrokkenheid, meer sociale cohesie, meer eigen verantwoordelijkheid en hierdoor een leukere en leefbare wijk creëren. Via een laagdrempelige off- en online marketingcampagne werden 24 uitvoerbare ideeën ingediend waarop buurtbewoners konden stemmen. Het beschikbare budget werd besteed aan vier winnaars.

Mijn rol
In het plan van aanpak schreef ik o.a. organisatie, randvoorwaarden voor deelname, de wijze van stemmen, hoe wijkbewoners bij de voorbereidingen te betrekken in een Raad van Advies. De marketingaanpak, communicatiemiddelen en -activiteiten waren onderdeel van het plan. De middelen waren uiteraard afgestemd op de doelgroep. Eén van de middelen was bijvoorbeeld een Ideeëncoach. Vanuit de doelstelling “eigen verantwoordelijkheid laten nemen” moesten bewoners zelf een, weliswaar eenvoudige, projectbeschrijving indienen inclusief een begroting. In een wijk met laagopgeleiden is dit een vrij hoge ambitie. De Ideeëncoach hielp bewoners met hun initiatiefbeschrijving en kosteninventarisatie.

www.palvoorpalenstein.nl

Werkateliers Wind op Land

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Om ruimte te bieden aan grootschalige windparken maakte de overheid een Structuurvisie Wind op Land mede met input van lagere en andere overheden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde Energy FFWD in verschillende regio’s werkateliers voor gemeenten, provincies, uitvoeringsorganen en andere ministeries. Het doel was het ophalen van randvoorwaarden, wensen en aandachtspunten voor de structuurvisie om uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen visie te maken.

Mijn rol
In het projectteam was ik mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van een participatietraject, de procesvoorbereiding, de organisatie en begeleiding van de werksessies en de publieke terugkoppeling van de resultaten. In de vastgestelde structuurvisie zijn 11 gebieden aangewezen waar grootschalige parken zijn toegestaan. Rijk en provincies zijn het inmiddels ook eens geworden over de plaatsing van 6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij. Dit betekent dat er buiten deze gebieden nog veel kleine windprojecten komen. www.struuctuurvisie-windopland.nl   

WMO Zoetermeer

Op WMO en AWBZ gebied gaat er veel veranderen. Gemeente Zoetermeer wilde bij het maken van haar nieuwe beleid vooral ook rekening houden met de behoefte van inwoners die met de WMO en de AWBZ te maken hebben. Maar hoe betrek je de doelgroep bij het maken van een abstract beleidsplan?

Mijn rol
Voor deze opdracht maakte ik een communicatie- en participatieplan en begeleidde de uitvoering. Uitgangspunt van de strategie was concrete en tastbare communicatie; herkenbaar en laagdrempelig. Dit vertaalde zich in bijvoorbeeld beeldscenario’s ofwel filmstrips over mensen die met de WMO te maken hebben. De scenario’s zijn in alle middelen doorgevoerd zoals in de website, wervingsfolders en poster. Beleidsdocumenten en vragenlijsten werden gescreend op ambtelijke taal, onbekende termen en afkortingen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te participeren werden digitale participatietools ingezet naast fysieke bijeenkomsten. Om een open sfeer te creëren werden participatiebijeenkomsten voorafgegaan door korte sketches en/of liederen over de zorgen en vragen van de deelnemers. Om meer gevoel te krijgen bij wat er speelt waren beleidsambtenaren zelf ook aan zet; zij waren moderators van gesprekstafels. Hiervoor kregen de medewerkers een korte training.

www.zoetermeer-wmo.nl