Procescommunicatie

Co-creatie Rotterdam Hoboken

Hoboken in het centrum van Rotterdam werd door de gemeente aangewezen als één van de VIP-herontwikkelingsgebieden. Hoboken moet in 2030 een aantrekkelijk stadsdeel zijn met een internationale uitstraling, waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Om deze ambitie waar te maken zijn partners in de stad nodig. De vraag is: hoe dit te organiseren en 36 partijen te commiteren?

Mijn rol
In nauwe samenwerking met de projectleider ontwierp ik een open planproces waarin alle betrokken partijen in co-creatie een gebiedsvisie konden maken inclusief een uitvoeringsagenda. Ik begeleidde het participatieproces en maakte hiervoor het werkmateriaal in overleg met professionals zoals architecten en stedenbouwkundigen. Ook verzorgde ik de interne- en externe communicatie en was verantwoordelijk voor de productie en eindredactie van het visieboek Rotterdam Hoboken 2030.

Tijdens een Charrette (twee meerdaagse werkconferenties en drie werkateliers) maakten ruim 200 vertegenwoordigers van 36 partijen, waaronder Kunsthal, NAI, corporaties, ondernemers, ontwikkelaars, bewoners, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum, met elkaar de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Het participatieproces duurde ongeveer een jaar. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten van de gebiedsvisie in uitvoering.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/Beaumont Communicatie.

Interesse in nieuwe participatievormen? Ik help je graag bij het ontwerpen van een passend en succesvol participatieproces. 

http://www.rotterdam.nl/rotterdamhoboken

 

Flevokust Lelystad

Flevokust is de toekomstige overslaghaven in Lelystad. Door de verschillende belangen die speelden was het een complex project.

Zo willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bedrijven binden en ruimte scheppen voor nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen. De rijksoverheid wil dat op korte termijn alle AEC bodemassen (restafval van afvalenergiecentrales) in het land zijn gezuiverd en duurzaam worden toegepast. Voor het ophogen van het haventerrein is enorm veel zand nodig. Schone AEC bodemassen zouden een prima alternatief zijn voor schaars wordend zand. Biologische tuinders in de directe omgeving van de haven willen uiteraard geen schade ondervinden van de haven.  Zij zien liever geen haventerrein dat met AEC bodemassen is opgehoogd, ook al zijn de assen schoon. Meer vervoer over water en minder over de weg is de wens van het bedrijfsleven en de overheid, het bespaart kosten en is beter voor het milieu. Kortom: verschillende belangen en doelen binnen één project.

Mijn rol
Voor Haven Amsterdam, gemeente Lelystad en provincie Flevoland maakte ik een strategisch communicatieplan. Strategische uitgangspunten waren onafhankelijk informatie en educatie (o.a. door TU), nauw overleg met direct belanghebbenden (o.a. klankbord met agrarisch ondernemers, stakeholdermeetings) en transparantie (toegankelijke informatie en helderheid over procedures).  Het eerste deel van het proces heb ik communicatief begeleid o.a. interne kennissessies, presentaties voor gemeenteraad en provinciale staten, persconferentie, informatiebijeenkomsten en -materialen.

Klik op de beelden voor een publieksfilm.  www.lelystad.nl/flevokust

 

Werkateliers Wind op Land

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Om ruimte te bieden aan grootschalige windparken maakte de overheid een Structuurvisie Wind op Land mede met input van lagere en andere overheden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde Energy FFWD in verschillende regio’s werkateliers voor gemeenten, provincies, uitvoeringsorganen en andere ministeries. Het doel was het ophalen van randvoorwaarden, wensen en aandachtspunten voor de structuurvisie om uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen visie te maken.

Mijn rol
In het projectteam was ik mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van een participatietraject, de procesvoorbereiding, de organisatie en begeleiding van de werksessies en de publieke terugkoppeling van de resultaten. In de vastgestelde structuurvisie zijn 11 gebieden aangewezen waar grootschalige parken zijn toegestaan. Rijk en provincies zijn het inmiddels ook eens geworden over de plaatsing van 6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij. Dit betekent dat er buiten deze gebieden nog veel kleine windprojecten komen. www.struuctuurvisie-windopland.nl   

Windpark Drentse Monden

Windpark Drentse Monden

Windpark Drenste Monden is een initiatief van 120 lokale agrariërs en Raedthuys Windenergie. Het park wordt gerealiseerd in de gemeente Borger-Odoorn. De plannen voor het park zijn niet onomstreden. Bij een dergelijk explosief project is een heldere strategische lijn die door de partijen wordt vastgehouden essentieel. Open staan voor de omgeving, waar mogelijk plannen aanscherpen zodat velen zich er alsnog in kunnen vinden en vooral een lange adem zijn nodig om een windpark te ontwikkelen.

Voor de initiatiefnemers schreef ik een strategisch communicatieplan. Om een gedragen en een uitvoerbaar communicatieplan te kunnen maken organiseerde ik vooraf twee workshops communicatie & strategie voor het bestuur en enkele leden. Op basis van de nieuwe strategie is de website geactualiseerd en nieuwe communicatiemiddelen gemaakt. En niet onbelangrijk: participatie door de omgeving is een van de pijlers van het windpark geworden.

Wil je weten hoe ik opdrachtgevers betrek bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie? Bel of mail mij gerust.

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder kan jaarlijks zo’n 900.000 mensen voorzien van hun dagelijkse energie. Hiermee is het één van de meest productieve windparken van Europa. Het realiseren van een windpark gaat niet van vandaag op morgen. Het vergt een enorme voorbereidingstijd met onderzoeken, verschillende procedures, afstemming en overleg met vele partijen. Bovendien opereren windprojecten in een gepolariseerde omgeving. Communicatie is één van de succes- én faalfactoren bij dergelijk complexe projecten.

De stuurgroep  NOP bestaande uit de ministeries van EL&I en I&M, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en het samenwerkingsverband van lokale agrarisch ondernemers wilden het park positief positioneren, de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en een soepel verlopend besluitvormingstraject.

Mijn rol
Als communicatiemanager van het windpark was ik verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie, procescommunicatie, persbenadering, marketingcommunicatie en events. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en evenementen en het begeleiden van belevingsonderzoeken van onder andere uitvoerende activiteiten. Als manager werkte ik met een team van communicatiemedewerkers vanuit Beaumont Communicatie en medewerkers van de provincie en de ministeries.

Ook begeleide ik de communicatie rond de procedures in samenwerking met Bureau Energieprojecten van min. EL&I tot en met de Raad van State. Inmiddels is de bouw van het windpark  in volle gang. Het volledige windpark wordt  in 2015 opgeleverd.

www.windparknoordoostpolder.nl