Marketing

Campagne Klaar om te ondernemen

Campagne Klaar om te ondernemen

Gemeente Zoetermeer wil kleinschalige bedrijvigheid stimuleren. Een groot deel van de startende bedrijven stopt binnen drie jaar. De gemeente wil dit zoveel mogelijk voorkomen en heeft hiervoor een reeks maatregelen getroffen.

Mijn rol
Ik schreef een marketingplan om starters en zzp’ers te verleiden om gebruik te maken van het aanbod van de gemeente zodat zij een goede (door)start kunnen maken. Vanuit marketingoogpunt heb ik het reguliere aanbod aangevuld met gratis workshops over actuele thema’s, benaming van het aanbod aangepast aan de beleving van de doelgroep. De campagne begeleid ik in samenwerking met de projectleider Small Business. In de eerste campagnemaand werden 70 afspraken met de Ondernemerscoach geboekt. Target is 250 op jaarbasis.

www.klaaromteondernemen.nl

Locatiemarketing Ondiep en Zuilen

In Utrecht werken de gemeente, woning corporatie Mitros met bewoners en wijkorganisaties aan de grootschalige herstructurering van de wijken Ondiep en Zuilen-Oost. Het doel is ondermeer de wijken leefbaarder te maken, bewoners sociaal economische kansen te bieden en nieuwe bewoners aan te trekken. Voor dit laatste is een positief wijkimago noodzakelijk. Hoe zorg je dat het imago verbetert?

Mijn rol
Om direct al een misverstand uit de weg te ruimen: een imago verandert niet door alleen communicatie. Een wijk, locatie of stad moet allereerst iets te bieden hebben dat een positief imago rechtvaardigt. Als dat er niet is, zal daaraan gewerkt moeten worden. Voor de herpositionering van Ondiep en Zuilen-Oost organiseerde ik workshops voor ontwikkelaars en betrokken medewerkers van gemeente en de corporaties. Ik gebruikte hierbij modellen van SmartAgent en Motivaction. Tijdens deze sessies onderzochten de deelnemers op basis van eerdere marktonderzoeken en de toekomstvisies wat voor wijken Ondiep en Zuilen-Oost waren en gaan worden. Er werd gekeken naar de doelgroepen waarvoor de wijken vooral aantrekkelijk zijn. En welke omstandigheden (voorzieningen, woonproducten, architectuur, openbare ruimte et cetera) aanwezig en/of nodig zijn om deze doelgroepen aan te trekken of te behouden.

De resultaten van de drie werksessies vormden samen een positioneringspaper. Hiermee kunnen Mitros en de gemeente hun plannen aanscherpen, tevens biedt het positioneringspaper uitgangspunten voor de wijkmarketing.

www.zoiszuilen.nl 

Pal voor Palenstein

Bewoners zelf initiatieven laten bedenken die zij ook zelf uitvoeren is het idee achter Pal voor Palenstein van de gemeente Zoetermeer. Het doel is meer buurtbetrokkenheid, meer sociale cohesie, meer eigen verantwoordelijkheid en hierdoor een leukere en leefbare wijk creëren. Via een laagdrempelige off- en online marketingcampagne werden 24 uitvoerbare ideeën ingediend waarop buurtbewoners konden stemmen. Het beschikbare budget werd besteed aan vier winnaars.

Mijn rol
In het plan van aanpak schreef ik o.a. organisatie, randvoorwaarden voor deelname, de wijze van stemmen, hoe wijkbewoners bij de voorbereidingen te betrekken in een Raad van Advies. De marketingaanpak, communicatiemiddelen en -activiteiten waren onderdeel van het plan. De middelen waren uiteraard afgestemd op de doelgroep. Eén van de middelen was bijvoorbeeld een Ideeëncoach. Vanuit de doelstelling “eigen verantwoordelijkheid laten nemen” moesten bewoners zelf een, weliswaar eenvoudige, projectbeschrijving indienen inclusief een begroting. In een wijk met laagopgeleiden is dit een vrij hoge ambitie. De Ideeëncoach hielp bewoners met hun initiatiefbeschrijving en kosteninventarisatie.

www.palvoorpalenstein.nl

Klushuizen Breda

Slopen van flats of ze verkopen als kluswoning? Is er überhaupt markt voor kluswoningen in Breda? Wat wil de markt en hoe komen wij in contact met mogelijke kopers? Allemaal  vragen waar woningcorporatie Singelveste-Alle Wonen voor stond.

Mijn Rol
Om achter de marktpotentie te komen stelde ik een plan van aanpak op. Ik begeleidde een marktonderzoek. Tegelijkertijd werd een online en guerrilla marketingcampagne gestart waarmee de corporatie in gesprek kon komen met potentieel geïnteresseerden. En wat bleek? Er was veel animo voor kluswoningen in Liniekwartier Breda!

Op basis van de onderzoeksresultaten werd het product Kluswoning aangepast aan de wensen van markt. Ondanks de dip in de woningmarkt gingen de kluswoningen als zoete broodjes over de toonbank. Singelveste-Alle Wonen zette versneld blokken kluswoningen in de markt.

Klik op één van de foto’s om het promotiefilmpje te bekijken.

www.klushuizenliniekwartier.nl en Facebook/klushuizenliniekwartier

 

Nul verkeersdoden Brabant

Met de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’ roepen de provincie Noord-Brabant en tientallen organisaties Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen. Menselijke fouten spelen bij bijna alle ongevallen een rol. Het voorkomen is daarom vooral een verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf. Hoewel de provincie opdrachtgever voor de campagne is is zij geen trekker. Zij jaagt burgers, ondernemers, organisaties en instellingen aan en enthousiasmeert om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn rol
Ik heb campagnemanager Linda Troost van Beaumont Communicatie een half jaar vervangen. In deze periode begeleidde ik het campagneteam bestaande uit projectleiders en communicatieadviseurs van de provincie Noord Brabant. De werkzaamheden waren onder andere het actualiseren van de corporate campagne die onder meer bestond uit TV- en radiospots, busreclame en online bannering, persbeleid en het organiseren van een jongerenevent. De Brabant-brede Actiedag 2013 bereidde ik voor met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Hiervoor organiseerde ik een Mindmap-inspiratiesessie: een laagdrempelige werkwijze waarmee in korte tijd veel ideeën op tafel komen. Uit de sessie kwamen ruim 40 concrete acties voort die de partijen zelf gingen uitwerken. Tijdens de Actiedag zelf hebben particulieren, ondernemers, instellingen en organisaties ruim 120 verkeersveiligheidsacties uitgevoerd! Voor het campagnejaar 2014 schreef ik het nieuwe campagneplan gericht op jongeren tussen 14 en 21 jaar.

Wil je weten hoe jij Mindmapping kunt inzetten voor jouw project? Bel of mail mij gerust. www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder kan jaarlijks zo’n 900.000 mensen voorzien van hun dagelijkse energie. Hiermee is het één van de meest productieve windparken van Europa. Het realiseren van een windpark gaat niet van vandaag op morgen. Het vergt een enorme voorbereidingstijd met onderzoeken, verschillende procedures, afstemming en overleg met vele partijen. Bovendien opereren windprojecten in een gepolariseerde omgeving. Communicatie is één van de succes- én faalfactoren bij dergelijk complexe projecten.

De stuurgroep  NOP bestaande uit de ministeries van EL&I en I&M, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en het samenwerkingsverband van lokale agrarisch ondernemers wilden het park positief positioneren, de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en een soepel verlopend besluitvormingstraject.

Mijn rol
Als communicatiemanager van het windpark was ik verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie, procescommunicatie, persbenadering, marketingcommunicatie en events. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en evenementen en het begeleiden van belevingsonderzoeken van onder andere uitvoerende activiteiten. Als manager werkte ik met een team van communicatiemedewerkers vanuit Beaumont Communicatie en medewerkers van de provincie en de ministeries.

Ook begeleide ik de communicatie rond de procedures in samenwerking met Bureau Energieprojecten van min. EL&I tot en met de Raad van State. Inmiddels is de bouw van het windpark  in volle gang. Het volledige windpark wordt  in 2015 opgeleverd.

www.windparknoordoostpolder.nl