Strategisch advies

Campagne Klaar om te ondernemen

Campagne Klaar om te ondernemen

Gemeente Zoetermeer wil kleinschalige bedrijvigheid stimuleren. Een groot deel van de startende bedrijven stopt binnen drie jaar. De gemeente wil dit zoveel mogelijk voorkomen en heeft hiervoor een reeks maatregelen getroffen.

Mijn rol
Ik schreef een marketingplan om starters en zzp’ers te verleiden om gebruik te maken van het aanbod van de gemeente zodat zij een goede (door)start kunnen maken. Vanuit marketingoogpunt heb ik het reguliere aanbod aangevuld met gratis workshops over actuele thema’s, benaming van het aanbod aangepast aan de beleving van de doelgroep. De campagne begeleid ik in samenwerking met de projectleider Small Business. In de eerste campagnemaand werden 70 afspraken met de Ondernemerscoach geboekt. Target is 250 op jaarbasis.

www.klaaromteondernemen.nl

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter

Haar jaarlijkse partnerbijeenkomst met de RvC, Huurdersvereniging, OR, RvA en het managementteam wil woningcorporatie Wooninc meer inhoud geven. Mij is gevraagd om de bijeenkomst voor te zitten en om een inhoudelijk voorstel te doen om in een ontspannen sfeer stil gestaan kon worden bij actuele thema’s.

Aan de hand van vragen gericht op een terug- en vooruitblik discussieerden de deelnemers over successen, trends en ambities. Door de gekozen werkwijze, staand tekenden en schetsend met elkaar te discussiëren ontstond een informele en ontspannen sfeer zonder dat inhoud verloren ging in ‘te veel gezelligheid’ . De bijeenkomst werd door een illustrator live samengevat.

Je kunt mij inhuren als gespreksleider. Voor een succesvolle bijeenkomst denk ik graag met je mee over de opzet en werkwijze. 

Co-creatie Rotterdam Hoboken

Hoboken in het centrum van Rotterdam werd door de gemeente aangewezen als één van de VIP-herontwikkelingsgebieden. Hoboken moet in 2030 een aantrekkelijk stadsdeel zijn met een internationale uitstraling, waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Om deze ambitie waar te maken zijn partners in de stad nodig. De vraag is: hoe dit te organiseren en 36 partijen te commiteren?

Mijn rol
In nauwe samenwerking met de projectleider ontwierp ik een open planproces waarin alle betrokken partijen in co-creatie een gebiedsvisie konden maken inclusief een uitvoeringsagenda. Ik begeleidde het participatieproces en maakte hiervoor het werkmateriaal in overleg met professionals zoals architecten en stedenbouwkundigen. Ook verzorgde ik de interne- en externe communicatie en was verantwoordelijk voor de productie en eindredactie van het visieboek Rotterdam Hoboken 2030.

Tijdens een Charrette (twee meerdaagse werkconferenties en drie werkateliers) maakten ruim 200 vertegenwoordigers van 36 partijen, waaronder Kunsthal, NAI, corporaties, ondernemers, ontwikkelaars, bewoners, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Medisch Centrum, met elkaar de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Het participatieproces duurde ongeveer een jaar. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten van de gebiedsvisie in uitvoering.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam/Beaumont Communicatie.

Interesse in nieuwe participatievormen? Ik help je graag bij het ontwerpen van een passend en succesvol participatieproces. 

http://www.rotterdam.nl/rotterdamhoboken

 

Flevokust Lelystad

Flevokust is de toekomstige overslaghaven in Lelystad. Door de verschillende belangen die speelden was het een complex project.

Zo willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bedrijven binden en ruimte scheppen voor nieuwe bedrijvigheid en arbeidsplaatsen. De rijksoverheid wil dat op korte termijn alle AEC bodemassen (restafval van afvalenergiecentrales) in het land zijn gezuiverd en duurzaam worden toegepast. Voor het ophogen van het haventerrein is enorm veel zand nodig. Schone AEC bodemassen zouden een prima alternatief zijn voor schaars wordend zand. Biologische tuinders in de directe omgeving van de haven willen uiteraard geen schade ondervinden van de haven.  Zij zien liever geen haventerrein dat met AEC bodemassen is opgehoogd, ook al zijn de assen schoon. Meer vervoer over water en minder over de weg is de wens van het bedrijfsleven en de overheid, het bespaart kosten en is beter voor het milieu. Kortom: verschillende belangen en doelen binnen één project.

Mijn rol
Voor Haven Amsterdam, gemeente Lelystad en provincie Flevoland maakte ik een strategisch communicatieplan. Strategische uitgangspunten waren onafhankelijk informatie en educatie (o.a. door TU), nauw overleg met direct belanghebbenden (o.a. klankbord met agrarisch ondernemers, stakeholdermeetings) en transparantie (toegankelijke informatie en helderheid over procedures).  Het eerste deel van het proces heb ik communicatief begeleid o.a. interne kennissessies, presentaties voor gemeenteraad en provinciale staten, persconferentie, informatiebijeenkomsten en -materialen.

Klik op de beelden voor een publieksfilm.  www.lelystad.nl/flevokust

 

Klushuizen Breda

Slopen van flats of ze verkopen als kluswoning? Is er überhaupt markt voor kluswoningen in Breda? Wat wil de markt en hoe komen wij in contact met mogelijke kopers? Allemaal  vragen waar woningcorporatie Singelveste-Alle Wonen voor stond.

Mijn Rol
Om achter de marktpotentie te komen stelde ik een plan van aanpak op. Ik begeleidde een marktonderzoek. Tegelijkertijd werd een online en guerrilla marketingcampagne gestart waarmee de corporatie in gesprek kon komen met potentieel geïnteresseerden. En wat bleek? Er was veel animo voor kluswoningen in Liniekwartier Breda!

Op basis van de onderzoeksresultaten werd het product Kluswoning aangepast aan de wensen van markt. Ondanks de dip in de woningmarkt gingen de kluswoningen als zoete broodjes over de toonbank. Singelveste-Alle Wonen zette versneld blokken kluswoningen in de markt.

Klik op één van de foto’s om het promotiefilmpje te bekijken.

www.klushuizenliniekwartier.nl en Facebook/klushuizenliniekwartier

 

Nul verkeersdoden Brabant

Met de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’ roepen de provincie Noord-Brabant en tientallen organisaties Brabanders op om zelf in actie te komen om het aantal verkeersdoden in Brabant terug te brengen. Menselijke fouten spelen bij bijna alle ongevallen een rol. Het voorkomen is daarom vooral een verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf. Hoewel de provincie opdrachtgever voor de campagne is is zij geen trekker. Zij jaagt burgers, ondernemers, organisaties en instellingen aan en enthousiasmeert om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn rol
Ik heb campagnemanager Linda Troost van Beaumont Communicatie een half jaar vervangen. In deze periode begeleidde ik het campagneteam bestaande uit projectleiders en communicatieadviseurs van de provincie Noord Brabant. De werkzaamheden waren onder andere het actualiseren van de corporate campagne die onder meer bestond uit TV- en radiospots, busreclame en online bannering, persbeleid en het organiseren van een jongerenevent. De Brabant-brede Actiedag 2013 bereidde ik voor met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Hiervoor organiseerde ik een Mindmap-inspiratiesessie: een laagdrempelige werkwijze waarmee in korte tijd veel ideeën op tafel komen. Uit de sessie kwamen ruim 40 concrete acties voort die de partijen zelf gingen uitwerken. Tijdens de Actiedag zelf hebben particulieren, ondernemers, instellingen en organisaties ruim 120 verkeersveiligheidsacties uitgevoerd! Voor het campagnejaar 2014 schreef ik het nieuwe campagneplan gericht op jongeren tussen 14 en 21 jaar.

Wil je weten hoe jij Mindmapping kunt inzetten voor jouw project? Bel of mail mij gerust. www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Platform Duurzame Energy Fryslân

Platform Duurzame Energy Fryslân

Platform Duurzame Energy Fryslân is een samenwerkingsverband van mensen die meer windenergie willen in Friesland met minder molens. Een opgave die niet altijd even makkelijk is. Voor het platform schreef ik het strategisch communicatieplan. Om input te krijgen voor een gedragen en uitvoerbaar plan organiseerde ik twee communicatie en strategie workshops voor het bestuur en medewerkers.

Werkateliers Wind op Land

Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Om ruimte te bieden aan grootschalige windparken maakte de overheid een Structuurvisie Wind op Land mede met input van lagere en andere overheden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde Energy FFWD in verschillende regio’s werkateliers voor gemeenten, provincies, uitvoeringsorganen en andere ministeries. Het doel was het ophalen van randvoorwaarden, wensen en aandachtspunten voor de structuurvisie om uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen visie te maken.

Mijn rol
In het projectteam was ik mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van een participatietraject, de procesvoorbereiding, de organisatie en begeleiding van de werksessies en de publieke terugkoppeling van de resultaten. In de vastgestelde structuurvisie zijn 11 gebieden aangewezen waar grootschalige parken zijn toegestaan. Rijk en provincies zijn het inmiddels ook eens geworden over de plaatsing van 6.000 megawatt aan windenergie op land in 2020. De 11 gebieden dragen hier voor de helft aan bij. Dit betekent dat er buiten deze gebieden nog veel kleine windprojecten komen. www.struuctuurvisie-windopland.nl   

Windpark Drentse Monden

Windpark Drentse Monden

Windpark Drenste Monden is een initiatief van 120 lokale agrariërs en Raedthuys Windenergie. Het park wordt gerealiseerd in de gemeente Borger-Odoorn. De plannen voor het park zijn niet onomstreden. Bij een dergelijk explosief project is een heldere strategische lijn die door de partijen wordt vastgehouden essentieel. Open staan voor de omgeving, waar mogelijk plannen aanscherpen zodat velen zich er alsnog in kunnen vinden en vooral een lange adem zijn nodig om een windpark te ontwikkelen.

Voor de initiatiefnemers schreef ik een strategisch communicatieplan. Om een gedragen en een uitvoerbaar communicatieplan te kunnen maken organiseerde ik vooraf twee workshops communicatie & strategie voor het bestuur en enkele leden. Op basis van de nieuwe strategie is de website geactualiseerd en nieuwe communicatiemiddelen gemaakt. En niet onbelangrijk: participatie door de omgeving is een van de pijlers van het windpark geworden.

Wil je weten hoe ik opdrachtgevers betrek bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie? Bel of mail mij gerust.

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder kan jaarlijks zo’n 900.000 mensen voorzien van hun dagelijkse energie. Hiermee is het één van de meest productieve windparken van Europa. Het realiseren van een windpark gaat niet van vandaag op morgen. Het vergt een enorme voorbereidingstijd met onderzoeken, verschillende procedures, afstemming en overleg met vele partijen. Bovendien opereren windprojecten in een gepolariseerde omgeving. Communicatie is één van de succes- én faalfactoren bij dergelijk complexe projecten.

De stuurgroep  NOP bestaande uit de ministeries van EL&I en I&M, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en het samenwerkingsverband van lokale agrarisch ondernemers wilden het park positief positioneren, de omgeving zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en een soepel verlopend besluitvormingstraject.

Mijn rol
Als communicatiemanager van het windpark was ik verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie, procescommunicatie, persbenadering, marketingcommunicatie en events. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten en evenementen en het begeleiden van belevingsonderzoeken van onder andere uitvoerende activiteiten. Als manager werkte ik met een team van communicatiemedewerkers vanuit Beaumont Communicatie en medewerkers van de provincie en de ministeries.

Ook begeleide ik de communicatie rond de procedures in samenwerking met Bureau Energieprojecten van min. EL&I tot en met de Raad van State. Inmiddels is de bouw van het windpark  in volle gang. Het volledige windpark wordt  in 2015 opgeleverd.

www.windparknoordoostpolder.nl